Dreeverien ajomestaruuskilpailun järjestämissääntö

Voimassa 1.8.2004 alkaen

1 § Näissä kilpailuissa kilpaillaan dreeverien ajokokeiden Suomen mestaruudesta SKL-FKK:n vahvistamien dreeverien ajokoesääntöjen ja SDJ-FDK:n hallituksen vahvistamien valintasääntöjen mukaisesti.

2 § Dreeverien ajomestaruuskilpailut pidetään kaksiosaisina siten, että samana viikonloppuna kahtena peräkkäisenä päivänä järjestetään kahdet erilliset ajokokeet. Molempien erilliskokeiden tulosten yhteispistemäärä ratkaisee dreeverien Suomen mestaruuden. Olosuhteiden estäessä toisen kilpailupäivän kokeiden järjestämisen ratkaisee Suomen mestaruuden yhden kilpailupäivän tulokset.

3 § Kilpailut pyritään järjestämään vuorovuosin eri kennelpiirien alueilla.

Dreeverien ajomestaruuskilpailujen käytännön järjestelyt hoitaa jokin alueellinen SDJ-FDK:n jäsenseura rotujärjestön toimeksiannosta.

Jäsenyhdistys, joka haluaa kilpailut järjestettäväkseen, ilmoittaa järjestämismahdollisuutensa kahta (2) vuotta aikaisemmin ns. ennakkolupauksena SDJ-FDK:n hallitukselle.

SDJ-FDK anoo kilpailujen järjestämisluvan SKL-FKK:lta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Dreeverien ajomestaruuskilpailut pyritään pitämään vuosittain samoihin aikoihin eli marraskuun kolmen (3) ensimmäisen viikonvaihteen aikana.

SDJ-FDK:n hallitus nimeää kilpailun ylituomarin ja hänelle varamiehen.

4 § Dreeverien ajomestaruuskilpailujen koeluvat myöntää SKL-FKK:n hallitus. Järjestävän yhdistyksen tulee virallistuttaa ennakkolupauksensa kilpailujen järjestämisestä edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Ilmoituksessa on mainittava:

 1. Koepaikkakunta; kunta, jonka alueella kilpailujen keskuspaikka sijaitsee sekä keskuspaikan virallinen nimi ja osoite.
 2. Kilpailujen päivämäärät; päivät, joina kilpailut pidetään.
 3. Koemaastojen suunnittainen etäisyys keskuspaikasta sekä kennelpiiri tai -piirit, joiden alueilla koemaastot sijaitsevat.
 4. Koetoimikunnan kokoonpano; kokeiden koepäällikkö, koetoimitsija ja vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat maastoista, kuljetuksista, majoituksesta ja ruokailusta sekä muut mahdolliset toimihenkilöt.
 5. Ehdotukset osallistumismaksun suuruudesta ja kilpailujen talousarviosta.

5 § Kilpailujen tulo- ja menoarvio on pyrittävä tekemään siten, että tulot kattavat kaikki kilpailuista aiheutuvat kulut.

Talousarvion tulojen on katettava

 • kilpailijoiden, ylituomarin sekä muun tuomariston majoitus- ja ruokailukulut
 • kutsuvieraiden, vierailijoiden ja maasto-oppaiden majoitus- ja ruokailukulut
 • palkinto- ja lahjoitusostot sekä kaikki koetarvikekulut.

Osanottomaksut on pyrittävä pitämään kohtuullisina.

Järjestävän yhdistyksen on pyrittävä keräämään ns. sivutuloja myymällä esimerkiksi arpoja, tarroja ynnä muita sekä anomalla tukea kennelpiiriltä, yhteisöiltä, yrityksiltä tai muilta vastaavilta. Näin kerätyillä varoilla pyritään pienentämään osallistumismaksua ja kartuttamaan palkintojen määrää.

Järjestävällä yhdistyksellä on oikeus vähentää tuloista ns. omat kulunsa, jotka käsittävät autokuluja, maastovuokria ynnä muuta sellaista.

Järjestäjät vastaavat ainoastaan ylituomarin matkakuluista.

Kilpailuihin osallistuvien koetuomareiden, toimihenkilöiden ja muiden avustajien työpanos on vapaaehtoista. Tehtävät suoritetaan talkoohengessä, eikä niistä makseta minkäänlaista palkkaa. Ainoastaan ulkopuolinen apu korvataan.

Kilpailuilla ei saa pyrkiä taloudelliseen hyötyyn. Kisojen tuotto on suunnattava kohtuullisin kuluin palvelemaan kisojen onnistumista ja siten kehittämään arvokasta kenneltyötämme.

Kilpailuiden mahdollisen ylijäämän käytöstä päättää SDJ-FDK:n hallitus.

6 § Järjestäjät eivät vastaa koirille, koiranomistajille, koetuomareille tai muille kokeissa olleille mahdollisesti sattuvista tapaturmista tai aineellisista vahingoista.

Kilpailijat, koetuomarit, kutsuvieraat ja toimihenkilöt saapuvat kilpailupaikalle omalla kustannuksellaan. Maastoihin menokustannuksista vastaavat koiranomistajat.

7 § Dreeverien ajomestaruuskilpailuihin osallistuvat koirat valitsee SDJ-FDK:n hallituksen valitsema ja nimeämä kolmijäseninen valitsijatoimikunta, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Valitsijamiehistä yksi on nimetty puheenjohtajaksi ja vähintään yksi valitaan siitä kennelpiiristä, jossa SM-kilpailut pidetään.

Valitsijamiesten tulee olla tunnetusti puolueettomia, yleistä luottamusta nauttivia dreeveriharrastajia ja SKL-FKK:n ja SDJ-FDK:n jäseniä. Puheenjohtajalta vaaditaan lisäksi dreeverien ajokokeiden ylituomarin arvo.

Valitsijamiehet kuuluvat automaattisesti myös SM-kilpailujen koetoimikuntaan.

8 § Dreeverien ajomestaruuskilpailuihin saa osallistua yhteensä kolmetoista (13) dreeveriä, jotka valitsijatoimikunta on valinnut SDJ-FDK:n hallituksen voimassa olevien, vahvistettujen valintasääntöjen perusteella.

Yksi näistä koirista on edellisvuoden voittaja, joka on itseoikeutettu osallistumaan. Kirjallinen ilmoittautuminen kuitenkin vaaditaan.

Siinä tapauksessa, ettei edellisen vuoden mestari osallistu kilpailuihin, tilalle ei valita uutta koiraa vaan kilpailut käydään kahdentoista (12) dreeverin kesken.

9 § SDJ-FDK:n työvaliokunta hyväksyy valitsijatoimikunnan esityksestä koetuomarit, jotka kutsutaan ajomestaruuskilpailuihin. Kutsut toimittaa valitsijatoimikunnan puheenjohtaja.

Koetuomareiden on oltava hyvässä fyysisessä kunnossa. Ryhmätuomareiden on oltava virallisia ylituomareita tai muuten tunnettuja ja kokeneita tuomareita, joilla on ollut tuomarikortti vähintään viisi vuotta. Myös toisena tuomarina on oltava kokenut, ryhmätuomarina toiminut henkilö, jonka tuomarikortti on mieluiten vähintään kolme vuotta vanha. Tuomareiden jääviydessä noudatetaan SKL:n kulloinkin voimassa olevia jääviyssääntöjä.

Varsinaisen koeryhmän lisäksi maastoon voidaan tarvittaessa sijoittaa neljänneksi henkilöksi maasto-opas.

Koiranomistajan perheenjäseniä, sukulaisia tai tuttavia ei katsota koemaastoon oikeutetuiksi.

Sen sijaan muut ulkopuoliset saavat tulla maastoon vain ylituomarin luvalla. Ulkopuolisten on pysyttävä sillä paikalla ja alueella, johon ylituomari heidät sijoittaa. Ulkopuolisiksi henkilöiksi katsotaan ainoastaan kutsuvieraat, lehdistö ja nimetyt koetoimikunnan jäsenet sekä muut ylituomarin hyväksymät henkilöt.

10 § Vuoden ajomestaruuden saa dreeveri, joka saa korkeimman yhteispistemäärän kahdesta erilliskokeesta, katso pykälä 2. Jos kahdella tai useammalla koiralla on sama tulos, saa mestaruuden koira, jolla on paras erilliskokeen pistemäärä. Jos erilliskokeenkin pistemäärä on sama, ratkaisee mestaruuden ajominuuttien yhteisaika.

11 § SDJ-FDK:n hallitus voi tehdä tämän ohjeen mukaisia tarkentavia ohjeita käytännön järjestelyistä.

12 § Tähän ohjeeseen tehtävät muutosehdotukset on osoitettava SDJ-FDK:n hallitukselle. Varsinaisista muutoksista päättää ainoastaan SDJ-FDK:n yleiskokous.

Tarkentava ohje dreeverien ajomestaruuskilpailun järjestämisohjeen 5 §:än

Yhdistys tekee tarjouksen hallitukselle SM-kilpailujen järjestämisestä.

Tarjouksesta tulee ilmetä :

 • osanottomaksu
 • maastot, laajuus, etäisyys yms.
 • keskuspaikka, majoitus (Järjestäjän tulee huolehtia että jokaiselle koiralle on majoituksessa varattu oma huone. Huoneeseen voidaan sijoittaa muita henkilöitä ohjaajan lisäksi.)

Varojen käyttö :

 • järjestäjä vastaa, että toiminta on tarjouksen mukainen ja
 • myös siitä aiheutuvasta tappiosta.

Jos tappio aiheutuu ennalta arvaamattomasta seikasta, esim. tulipalosta, järjestäjä voi anoa avustusta tappion kattamiseen järjestöltä.

Mahdollinen tuotto 500 euroon saakka kuuluu järjestäjälle, siitä ylimenevä osuus puolitetaan järjestäjän ja järjestön kesken.

Järjestäjän osuuteen kuuluu kohtuullinen määrä kutsu- vieraita kuljetuksineen ja ylläpitoineen.

Tarkentava ohje hyväksytty SDJ:n hallituksen kokouksessa 27.11.2005 § 8.
Lisäys hyväksytty SDJ:n hallituksen kokouksessa 17.12.2017 § 14c. Tämä tulee voimaan v. 2019 SM-kisoista alkaen.