Ansiomerkkien ja viirien jakosäännöt

1 § Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry osoittaa tunnustuksensa dreeveritoiminnan sekä rotua ja rotujärjestöä edistävien päämäärien hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä antamalla rotujärjestön hopeisen tai kultaisen ansiomerkin tai pöytäviirin.

2 § 1 Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa SDJ-FDK:n henkilöjäsenelle, joka on ollut vähintään seitsemän (7) viimeksi kuluneen vuoden ajan SDJ-FDK:n jäsen ja toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt dreeveritoimintaa tai osallistunut merkittävällä tavalla järjestötyöhön kennelpiirin, SDJ-FDK:n tai sen jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansioksi katsotaan myös toiminta ajokoetuomari- ja koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasvatus- ja jalostustoiminta.

2 § 2 Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on SDJ-FDK:n jäsen ja vähintään kolme (3) vuotta aikaisemmin saanut SDJ-FDK:n hopeisen ansiomerkin sekä merkittävällä tavalla edistänyt maamme dreeveriharrastusta toimiessaan SKL-FKK:n, kennelpiirin tai rotujärjestön merkittävissä luottamustehtävissä.

Ansiomerkki voidaan erityisestä syystä antaa myös muulle dreeveritoiminnan hyväksi ansiokkaasti toimineelle henkilölle, joka on SKL-FKK:n hyväksymän kenneljärjestön jäsen.

2 § 3 Pöytäviiri voidaan antaa tunnustuksena, kunnianosoituksena tai merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut SDJ-FDK:n hyväksi tai tukenut sen toimintaa.

3 § Ansiomerkit ja pöytäviirit myöntää SDJ-FDK:n hallitus. Esityksen ansiomerkin tai pöytäviirin myöntämisestä voi tehdä SDJ-FDK:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai jäsenyhdistys. Kirjalliset esitykset toimitetaan hallitukselle vuosittain 31.1. mennessä.

Ansiomerkkiesityksestä tulee ilmetä henkilön henkilötiedot (nimi ja osoite) ja perustelut ansiomerkin saamiseksi. Jäsenyhdistyksen tekemän esityksen allekirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen esittäessä ansiomerkkiä useammalle henkilölle samanaikaisesti tulee esityksestä käydä ilmi ansiomerkkien puoltojärjestys. Mikäli järjestystä ei ole merkitty, käsitellään ansiomerkit siinä järjestyksessä kuin niitä on anottu.

4 § Myönnetyt ansiomerkit jaetaan vuosikokouksessa. Hallituksen erillisellä päätöksellä voidaan ansiomerkit jakaa myös muussa sopivassa tilaisuudessa.

Säännöt on hyväksytty Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry:n hallituksen kokouksessa 3.5.1987.

Kultaisen ansiomerkin ansaintasääntö

(Liite 3.5.1987 laadittuihin ansiomerkkien ja pöytäviirien jakosääntöihin)

Kultaista ansiomerkkiä voi anoa jäsenelle, jonka ansiopistemäärä on 20 tai suurempi.

Hallitus käyttää tätä pistetaulua ohjeistuksena kultaisen ansiomerkin hakemukseen, mutta käyttää myös oikeuden hylätä hakemus, vaikka pistemäärä täyttyisi.

Taulukosta puuttuu myös esim. ansiokas kasvatus- ja jalostustyö, joka voidaan huomioida.

Pistetaulu

pistemäärä
Paikalliskerho:puheenjohtaja1vuosi
hallituksen jäsen1vuosi
sihteeri1vuosi
Rotujärjestö:puheenjohtaja4vuosi
hallituksen jäsen2kausi
jaoston pj2vuosi
jaoston jäsen1vuosi
pääkouluttaja2vuosi
sihteeri, rahastonhoitaja tai vastaava2vuosi
erikoistehtävä1tehtävä
Kennelpiiri:puheenjohtaja4vuosi
hallituksen jäsen5kausi
ajavien koirien jaosto1vuosi
alue/piirikouluttaja1vuosi
Kennelliitto:puheenjohtaja (valtuusto/hallitus)5vuosi
hallituksen jäsen5kausi
jaoston / valtuuston jäsen1vuosi

Tämä ohjeistus on hyväksytty Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry:n hallituksen kokouksessa 22.12.2002 ja voimaantulo on sovittu 2.3.2003 kokouksessa.

Ohje SDJ:n viirin käytöstä

Viiriä käytetään SDJ:n anomissa ja/tai järjestämissä valtakunnallisissa tapahtumissa. Esim. SM-kokeissa, maaottelussa, kesäpäivillä, päänäyttelyssä yms. tapahtumissa.

Käyttöohje:

  • Viiri nostetaan salkoon tapahtuman alussa ja lasketaan tapahtuman päättyessä.
  • Viirin huolehtii tapahtumapaikalle tapahtumasta järjestelyvastuussa oleva yhdistys.
  • Viiri tulee kuivattaa käytön jälkeen ja säilyttää sille varatussa pussissa, kuivassa paikassa.
  • Viirin kunnosta huolehtii tulevasta tapahtumasta vastaava yhdistys.

Päätetty hallituksen kokouksessa Uuraisilla 2.3.2002 § 9 a.