Suomen Dreeverijärjestö-
Finska Dreverklubben ry Säännöt

SDJ sääntöuudistus 2020, hyv.12.02.2021
Hyväksytty ja rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 12.02.2021
Suomen Dreeverijärjestö- Finska Dreverklubben ry Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaisena valtakunnallisena rotujärjestönä edistää dreeverin ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymien muiden rotujen jalostusta ja kasvattamista sekä niiden käyttöominaisuuksien ja rotumääritelmän mukaisen ulkomuodon kehittämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sääntöjen, ohjeiden ja rotujärjestön ohjesäännön mukaisesti:

 • kehittää ja valvoo dreeverien ajokoetoimintaa ja dreeverien ulkomuodon arvostelua,
 • johtaa ja valvoo dreeverien ajokokeiden palkintotuomareiden koulutusta,
 • järjestää dreeverien ajokokeiden ylituomareiden ja koirien ulkomuototuomareiden perus- ja jatkokoulutusta,
 • kerää ja julkaisee vuosittain koirien ajokoe- ja näyttelytulokset sekä harjoittaa muutakin koiraharrastusta kehittävää julkaisutoimintaa,
 • järjestää näyttelyitä, ajokokeita, jalostus- ja koulutustilaisuuksia,
 • huolehtii yhteydenpidosta Kennelliittoon, kennelpiireihin, muihin rotujärjestöihin, dreeveriyhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi tukea lahjoituksilla vastaavaa toimintaa harjoittavia rekisteröityjä yhdistyksiä.

3 § YHDISTYKSEN KIELI

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta sääntöjen ja pöytäkirjojen kielenä on suomi.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt sekä dreeveritoimintaa harrastavat rekisteröidyt yhdistykset. Henkilöjäsenet voivat olla kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, vuosi-, perhe-, ainais- tai pentuejäseniä, yhdistykset joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosi- tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Ainaisjäseneksi hyväksytään vuosijäsen, joka maksaa kertakaikkisena jäsenmaksuna kymmenkertaisen (10) vuosijäsenmaksun. Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Pentuejäsenyys on voimassa liittämisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se, jäsenen suostumuksella, yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperiaatteita edistäneen henkilön sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi.

Jäseniltä perittävistä liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Vapaa jäsenmaksun suorittamisesta on myös 70 vuotta täyttänyt vuosijäsen, joka on ollut jäsenenä viimeiset 10 vuotta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, ellei hän ole kalenterivuoden ajalta suorittanut jäsenmaksuaan.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 12 muuta varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Varajäsenet astuvat varsinaisten jäsenten estyneinä ollessa näiden tilalle varajäsenten saaman äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Hallituksen toimikausion vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan aina äänestämällä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan 1 vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa neljä (4). Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet kahden ensimmäisen vuoden aikana ratkaistaan arvalla.

Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, valitsee seuraava vuosikokous hänen tilalleen uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten varajäsenineen tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry:n jäseniä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu lain ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
 • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita viranomaisissa,
 • ottaa ja erottaa tarvittavat toimihenkilöt,
 • valmistella vuosikokoukselle päätettäväksi tulevat asiat, kuten toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus,
 • valita keskuudestaan työvaliokunta hoitamaan hallituksen päätösvaltaan kuuluvia hallintoasioita,
 • valita tarvittavat toimikunnat hoitamaan niiden toimialaan kuuluvia tehtäviä.

6 § TOIMIHENKILÖT

Käytännöllisten asioiden hoitoa varten yhdistyksellä on tarvittaessa toimisto sekä sen toimintaa hoitamaan tarpeellinen henkilöstö.

7 § TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

Yhdistyksen henkilöstön sekä eri elinten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään toimintaohjesäännöissä. Toimintaohjesäännöt ja muut tarpeelliset ohjesäännöt vahvistaa hallitus.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

9 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään 30 päivää ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kaikki asiat, joista ei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen henkilöjäsenellä, alle 15-vuotiasta lukuun ottamatta, yksi ( 1 ) ääni. Hän saa valtakirjalla edustaa kolmea ( 3 ) henkilöjäsentä ja yhtä ( 1 ) jäsenyhdistystä, eli enimmillään käyttää viisi ( 5 ) ääntä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenyhdistyksellä yksi ( 1 ) ääni, riippumatta jäsenyhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä.

Jäsenyhdistyksen on, jotta sillä olisi oikeus olla edustettuna yhdistyksen kokouksessa, kirjallisesti ilmoitettavaa valtakirjantarkastajille jäsenyhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamalla pöytäkirjan otteella tai valtakirjalla, jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Valtakirjan tarkastajat voidaan tarvittaessa hallituksen toimesta myöskin nimetä etukäteen jolloin valtakirjat tarkastetaan ennen kokouksen alkua.

Myöhemmin esitetyillä valtakirjoilla ei voida käyttää äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.

12 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat yhdistyksen jäsenten keskuudesta
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • todetaan hyväksytyt valtakirjat sekä kokouksessa käytettävänä oleva äänimäärä
 • hyväksytään kokouksen työjärjesty
 • sesitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle tilikaudelle sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus tulevalle tilikaudelle,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja uudet jäsenet erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle sekä varajäsenet
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa,
 • päätetään, miten yhdistystä edustetaan eri järjestöissä
 • käsitellään muut hallituksen esittämät asiat,
 • käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti puheenjohtajalle tai sihteerille viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Kokouksessa toimitettavissa vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jos henkilövalinnat eivät tapahdu yksimielisesti.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestykset suoritetaan suljettua lippuäänestystä noudattaen.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat pienajokoiratoimintaa edistävään tarkoitukseen joko perustettavalle uudelle Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:lle purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 § JÄSENOIKEUDET

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät